Seguridade química de materiais en contacto con alimentos

  • Avaliación da seguridade química de distintos materiais destinados a entrar en contacto con alimentos, como plásticos, recubrimentos, entre outros, incluíndo os biodegradables.
  • Desenrolo de métodos para a determinación de sustancias químicas tales como monómeros, sustancias de partida, aditivos, así como sustancias non engadidas intencionadamente, NIAS (ej. produtos de degradación, produtos de reacción, etc.) utilizados na  fabricación de materiais de contacto alimentario.
  • Estudo dos parámetros clave relacionados cos modelados matemáticos da migración: cinéticas de migración, determinación de coeficientes de difusión e partición de migrantes modelo en produtos alimenticios.