Nutrintes e compostos bioactivos en alimentos e subprodutos

  • Desenrolo de métodos de extracción, identificación e cuantificación de novos compostos bioactivos en alimentos ou residuos da industria agroalimentaria. Caracterización de compostos con actividade antioxidante en subprodutos obtidos da industria agroalimentaria.
  • Investigación en macronutrintes, micronutrintes e moléculas bioactivas en alimentos, e en subprodutos da industria agroalimentaria.
  • Investigación do uso de novas fontes de moléculas bioactivas na preparación de alimentos funcionais ou como suplementos alimenticios.
  • Encapsulación de compostos bioactivos para a súa protección durante o proceso alimentario ou a  súa  liberación controlada.